Rezerwacja przestrzeni online
www.webrqa.pansa.pl

1. Co oznacza FUA?

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej bierze udział w kolejnej edycji programu badawczo-rozwojowego SESAR, stanowiącym komponent technologiczny inicjatywy Single European Sky.

Z końcem 2016 roku ruszyła II tura programu: SESAR 2020. Jego główne cele to redukcja opóźnień w ruchu lotniczym, ograniczenie kosztów wykonywanych lotów, wzrost przepustowości lotnisk i przestrzeni powietrznej oraz redukcja negatywnego wpływu lotnictwa na środowisko.
Obecnie program SESAR 2020 jest w fazie realizacji (rozpoczęła się Pierwsza Fala, tzw. Wave 1, która potrwa do roku 2019 r.).

2. Co to jest ASM?

ASM – skrót od Airspace Managment – zarządzanie przestrzenią powietrzną to funkcja, dzięki której możliwe jest maksymalne wykorzystanie przestrzeni powietrznej przy uwzględnieniu potrzeb wszystkich użytkowników, zarówno cywilnych jak i wojskowych.
Aby ułatwić planowanie oraz wykorzystanie przestrzeni powietrznej ASM pracuje na  trzech poziomach:
ASM1 – poziom strategiczny (więcej w zakładce OPS)
ASM2 – poziom przedtaktyczny
ASM3 – poziom taktyczny.

3. Co to jest AMC?

AMC POLSKA Realizuje zadania zarządzania przestrzenią powietrzną na poziomie ASM 2 i 3.

ASM 2 – poziom przedtaktyczny

 1. zbieranie i analiza zapotrzebowań na przestrzeń powietrzną.
 2. rozstrzyganie kolidujących próśb o przydział stref zarządzanych przez AMC przez stosowanie zatwierdzonych priorytetów, renegocjacje, zmianę harmonogramów.
 3. informowanie o dokonanym przydziale przestrzeni powietrznej w planie użytkowania przestrzeni powietrznej (AUP) w przeddzień operacji.

ASM 3 – poziom taktyczny

 1. aktywacja i dezaktywacja elementów przestrzeni zawartych w AUP.
 2. uaktualnianie danych związanych z realizacją AUP.
 3. aktywacja, na prośbę użytkownika przestrzeni powietrznej, dodatkowych stref nie kolidujących ze strukturami zawartymi w AUP oraz przestrzenią niekontrolowaną.
 4. monitorowanie wykorzystania przydzielonych struktur przestrzeni powietrznej.
 5. informowanie o ograniczeniach użytkowników wykonujących loty w przestrzeni niekontrolowanej.

Dodatkowe informacje patrz e-AIP (ENR2.2.3-1 i ENR 2.2.2-1) https://www.ais.pansa.pl/o-ais/o-aip/

4. Co oznacza UTC?

Skrót od Coordinated Universal Time, używany w depeszy RQA/AUP/UUP. Polska znajduje się w strefach czasowych:

 • UTC+01:00 h, w okresie zimowym
 • UTC+02:00 h w okresie letnim
5. Co to jest RQA?

Airspace Request, zamówienie na elementy przestrzeni powietrznej.
RQA należy składać do ASM2 według następujących zasad:

 • W przeddzień planowanych lotów nie później niż do 1000 UTC
 • Jeżeli okres planowanych lotów nie mieści się w okresie ważności AUP (0600 – 0600 UTC dnia następnego), zamówienie należy złożyć dwa dni wcześniej
 • Jeżeli loty są planowane na sobotę, niedzielę lub poniedziałek zamówienie należy złożyć w poprzedzający piątek do godziny 1000 UTC
 • Jeżeli loty są planowane w dniu bezpośrednio następującym po święcie państwowym, zamówienia należy składać w dniu poprzedzającym to święto najpóźniej do godziny 1000 UTC
 • Poprawnie wypełniona depesza RQA


(RQA       typ depeszy
EPXX       kod ICAO/nazwa lotniska/ZZZZ
20/11/2018 06:00 – 21/11/2018 06:00 czas obowiązywania AUP
19/11/2018 09:00                czas nadesłania depeszy
001 TRA59 A055 F105 11:00 12:00 EPBK PJE nazwa i parametry strefy

Zawsze należy załączać dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za działania w strefie.)

 • E-mail: rqa@pansa.pl, w treści wiadomości
 • AFTN: EPWWZAMC
6. Co to jest AUP/UUP?

AUP – Airspace Use Plan, plan użytkowania przestrzeni powietrznej, dokument zawierający informację o przydziale struktur przestrzeni powietrznej. Na każdy dzień można opublikować tylko jeden AUP.

UUP – Updated Airspace Use Plan, zaktualizowany plan użytkowania przestrzeni powietrznej zawierający zmiany do opublikowanego AUP

TYP WIADOMOŚCIAUP
NADAWCAAMC POLAND
OKRES WAŻNOŚCID/0600 D+1/0600
DATA WYSŁANIAD-1/1400


ALPHA – LISTA DOSTĘPNYCH CDR KATEGORII 2

NUMERDESYGNATORWYSOKOŚĆCZAS DOSTĘPNOŚCIINFORMACJE DODATKOWE


BRAVO – LISTA NIEDOSTĘPNYCH DCTS, ATS I CDR KATEGORII 1

NUMERDESYGNATORWYSOKOŚĆCZAS ZAMKNIĘCIAINFORMACJE DODATKOWE


CHARLIE – LISTA STREF ZARZĄDZANYCH PRZEZ AMC(AMA)

NUMERDESYGNATORWYSOKOŚĆCZAS AKTYWACJIORGAN ODPOWIEDZIALNYFUA/EU RESTRYKCJE*INFORMACJE DODATKOWE
01TRA59A055 – F1551000 – 1500EPBKYPJE


DELTA – LISTA STREF NIEZARZĄDZANYCH PRZEZ AMC(NAM)

NUMERDESYGNATORWYSOKOŚĆCZAS AKTYWACJIORGAN ODPOWIEDZIALNYFUA/EU RESTRYKCJE*INFORMACJE DODATKOWE
01R40AGND – F1650600 – 0600ZZZZYSEE AIP


ECHO – LISTA NIEDOSTĘPNYCH SID/STAR

NUMERDESYGNATORWYSOKOŚĆCZAS ZAMKNIĘCIAINFORMACJE DODATKOWE


FOXTROT – INFORMACJE DODATKOWE

A.) INFORMACJA TEKSTOWA

* RESTRYKCJE – Planowanie lotów jest niedozwolone poprzez aktywną strefę, chyba że inaczej stanowią przepisy FUA.

Aby poprawnie zarządzać procesem walidacji planowania lotu w POLFRA, wszystkie obszary o ograniczonym dostępie powyżej FL095 są powiązane z odpowiadającymi im FBZ (Flight Buffer Zone)  lub odpowiednimi ograniczeniami FUA. Wszystkie aktywne obszary o ograniczonym dostępie i FBZ będą publikowane w EAUP / EUUP na portalu NOP i powinny być używane do prawidłowego sprawdzania planowania lotów.

EAUP / EUUP należy uznać za główne źródło informacji dla użytkowników przestrzeni powietrznej o planowanej i bieżącej aktywacji struktur przestrzeni powietrznej. EAUPs / EUUPs aktualizują automatycznie NM, dlatego informacje te są wykorzystywane przez IFPS w celu sprawdzania poprawności planowania lotów.

POLFRA

Wszystkie ograniczenia, wyjątki i restrykcje związane z POLFRA są opublikowane w RAD (Route Availability Document)
https://www.nm.eurocontrol.int/RAD/index.html

7. Zasady aktywacji stref.

Aktywacja elementów przestrzeni nie będących w kolizji z przestrzenią kontrolowaną wymaga od użytkownika potwierdzenia 30 min wcześniej o wykonywaniu lotów zgodnie z AUP lub podania zmian.

Aktywacja stref kolizyjnych (w AUP opisane w kolumnie uwagi – “CLN”) wymaga uzgodnienia z ASM3 w dniu operacji na 1 godzinę przed planowanym rozpoczęciem oraz uzyskania zezwolenia.
Więcej informacji AIP ENR 2.2.2

8. Priorytety.

Priorytety: OPS know – how
więcej informacji e-aip (ENR 2.2.3-1 & ENR 2.2.2-1) http://ais.pansa.pl/aip/index.php

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem danych osobowych jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektorochronydanych@pansa.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacja zamówienia elastycznych struktur przestrzeni powierzanej. Przetwarzanie to jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące.

Administrator mógł otrzymać Pani/Pana dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, nazwa firmy bezpośrednio od Pani/Pana, od Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP.

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres, w którym znajduje się Pani/Pan na liście podmiotów uprawnionych do zamawiania przestrzeni powietrznej – po otrzymaniu informacji o usunięciu Pani/Pana z tej list Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów i usług IT, z którymi współpracuje PAŻP oraz upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek np. policja. W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczącego się przy ulicy Stawki 2 w Warszawie. Więcej informacji dostępnych pod adresem www.uodo.gov.pl
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne i wynika bezpośrednio z przepisów prawa.

Ta witryna gromadzi pliki cookies. Możesz zarządzać ustawieniami cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies znajduje się w Polityce cookies aby wyrazić zgodę na gromadzenie plików cookies kliknij przycisk 'Akceptuj'.

Ustawienia cookies

Ta witryna gromadzi pliki cookies. Możesz zarządzać ustawieniami cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies znajduje się w Polityce cookies

SesyjneNasza strona internetowa wykorzystuje sesyjne pliki cookie. Te pliki cookie są niezbędne do działania naszej strony internetowej.

AnalityczneStrona internetowa pansa.pl wykorzystuje analityczne pliki cookie, aby umożliwić analizę naszej strony internetowej i jej optymalizację pod kątem m.in. użyteczności.

Social mediaStrona internetowa pansa.pl może umieszczać pliki cookie mediów społecznościowych, aby wyświetlać treści stron trzecich, takie jak Facebook. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

ReklamoweStrona internetowa pansa.pl może umieszczać reklamowe pliki cookie. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

InneStrona internetowa pansa.pl może umieszczać pliki cookie stron trzecich z innych usług stron trzecich, które nie są analityczne, społecznościowe ani reklamowe.